Cách nhận biết nếu camera an ninh đang bật: 6 cách hàng đầu