Camera giám sát hoạt động như thế nào? Cơ chế ghi và phát lại hình?