Camera Starlight: Định nghĩa, Cách thức hoạt động, Lựa chọn tốt nhất