Trường nhìn (FOV) là gì: Tìm hiểu những điều cơ bản