Camera có dây và không dây loại nào tốt, nên lắp đặt loại nào?