Thiết bị PoE: Phân loại, Lợi ích và Hướng dẫn Cài đặt